Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมกรมการจังหวัด ครั้งที่ 12/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564/ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน “บ้านรวมใจชัยภูมิ” ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้แนวคิด “1 ครัวเรือน 1 อำเภอ” รายครัวเรือนต้นแบบ นายสุนทร เพชรประไพ บ้านเลขที่ 99 บ้านโนนฝายเหนือ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองโดน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ/การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ และเวลา 11.15 น. ประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 12/2564

pll_content_description

TOP