Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provincer : HPP) ของจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ /และประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติ เพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย(National Referral Mechanism) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕
-เวลา ๐๑.๐๐ น. นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provincer : HPP) ของจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ณ ห้องประชุมห้องประชุมภูแลนคา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ในครั้งนี้ด้วย
-เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกลการส่งต่อระดับชาติ เพื่อการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหาย(National Referral Mechanism) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
TOP