Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567

pll_content_description

      เวลา 09.30 น. นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหัวหน้าส่วนหน่วยงานเอกชน เข้าร่วมประชุมฯ อย่างพร้อมเพรียง เพื่อปรึกษา หารือข้อราชการและติดตามผลการปฏิบัติราชการประจำเดือน ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

     เวลา 14.30 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ฯ พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

     เวลา 13.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 และการประชุมคณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP