Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕/และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

pll_content_description

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕
-เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ โอกาสนี้ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติให้แก่นาย ไมตรี วงศ์สุวรรณ์ อาสาสมัครแรงงานดีเด่นตำบลทุ่งพระ อำเภอคอนสาร จงหวัดชัยภูมิ ระดับจังหวัด ลำดับที่ ๑ และนางละมุน บุญสม อาสาสมัครแรงงานดีเด่น ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
อันดับที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมนี้นายปัญญาฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบฯ และเข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย

TOP