Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 7/2565 /และ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน “แก้งคร้อ รวมใจ” ตามนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “1 อำเภอ 1 หมู่บ้าน 1 Case Study” ตำบลหนองนาทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

TOP