Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

          เวลา 13.30 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 โดยมี นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางวันวิสาข์ ศุภศรี ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม รักษาการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมประชุม ฯ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

TOP