Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ /และการ ให้บริการประชาชนด้านการยื่นเรื่องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวัน(สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕
-เวลา ๐๙.๓๐ น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยมี รักษาราชการแทนจัดหางานฯ รักษาราชการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานฯ และผู้แทน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประกันสังคมฯ (๕ เสือ กรง.ชย.) เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ด้วยการประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม Google Meet ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
-เวลา ๑๑.๐๐ น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวสุทธญาณ์ อาจโนนเปลือย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้บริการประชาชนด้านการยื่นเรื่องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวัน(สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
TOP