Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

pll_content_description

     เวลา 10.00 น. นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางวันวิสาข์ ศุภศรี ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม รักษาการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ และเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

     เวลา 09.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดชัยภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมภูแลนคา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

TOP