Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมหารือแนวทางการจัดงานเจ้าพ่อพญาแล ประจำปี 2565 แบบ New Normol โดยมีกำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 18 – 28 มีนาคม 2565 ณ บริเวณสนาม หน้าศาลากลางจังหวัดชัยภูมิและอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแล (วงเวียน) ถนนบรรณาการ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ/แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 11 คน เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 5 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) “ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาเร็ว” ของจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

TOP