Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และร่วมลงนาม (MOU)ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕
เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.อรอุมา ไชยเศรษฐ ผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการการสังคมจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ พร้อมนี้นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมฯ ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น ๒ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในครั้งนี้ด้วย
-เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวชิระ บถพิบูลย์ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER ONE / ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และร่วมลงนาม (MOU) พร้อมนี้นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางจิณพากาญจน์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุทธญาณ์ อาจโนนเปลือย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ
-เวลา ๑๐.๐๐ น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมาย ให้ นางสาวสุทธญาณ์ อาจโนนเปลือย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ให้บริการประชาชนด้านการยื่นเรื่องเพื่อติดตามสิทธิประโยชน์ กรณีแรงงานไทยที่เคยไปทำงานไต้หวัน(สิทธิประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพ) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการ กระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
TOP