Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

     เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วยนายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางวันวิสาข์ ศุภศรี ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ นางพิมพ์พิศา ศรีธรรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม รักษาการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดีแด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

TOP