Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชัยภูมิ /ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 13 คน เข้ารับการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 6 หลังเทศกาลปีใหม่ 2565 เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

pll_content_description

TOP