Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2567 จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

     เวลา 09.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่น ประจำปี 2567 จังหวัดชัยภูมิ เพื่อคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้ารับมอบเข็มประกาศเกียรติคุณ และใบประกาศเกียรติคุณเป็นอาสาสมัครแรงงาน ประจำปี 2567 ให้เป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานแก่อาสาสมัครแรงาน พร้อมนี้นายอารียวรรธน์ นามศรีชาติ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางวันวิสาข์ ศุภศรี ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม รักษาการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ และนางจินพากาญจน์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมการประชุม ฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

TOP