Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชัยภูมิ/ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชัยภูมิ/ประชุมเป็นคณะกรรมการกำหนดอัตราจ้างค่าจ้างงานผู้ต้องขัง ของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

        เวลา 13.30 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565โดยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นายศุภเชษฐ์ ปริวงษ์ นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ       

เวลา 09.30 น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมประชาบดี ชั้น 2 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชัยภูมิ โดยนางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ ครั้งนี้ด้วย 

       เวลา 13.30 น. นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี แรงงานจังหวัดชัยภูมิ  มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการกำหนดอัตราจ้างค่าจ้างงานผู้ต้องขัง ของเรือนจำจังหวัดชัยภูมิ ณ เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

 

 

TOP