Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

พิธีถวายราชสักการะ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ /กิจกรรมจิตอาสาสร้างฝายมีชีวิตลำห้วยส้มป่อย ตอนบน ณ บ้านวังอุดม หมู่ที่ 12 ตำบลท่ากูบ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ /การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 5/2565 /และรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ติดตาม ตรวจเยี่ยมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชัยภูมิ “กลุ่มโซนอำเภอขุนเขาและสายน้ำ” ตำบลนาหนองทุ่ม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

TOP