Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 /การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565-2570 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ /และโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

pll_content_description

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
    เวลา 09.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน ในการนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ได้เข้าร่วมการประชุมฯ ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3
    เวลา 09.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2565-2570 ณ ห้องประชุมอาคารอำนวยการ ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
     เวลา 09.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาวธัญญพัทธ์ ดิเรกโภค นักวิชาการแรงงาน และ นางสาวณนฆฤณ วรพล นักวิชาการแรงงาน เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมเลิศนิมิตร อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

TOP