Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลอุปสงค์อุปทานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ 2564 ...

แบบสำรวจความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2563 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2563 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กรกฎาคม 2563 ...

TOP