Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ภารกิจ และ อำนาจหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน

อำนาจหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  9  ตุลาคม  2545  กำหนดให้สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีราชการบริหารส่วนภูมิภาค  คือ  สำนักงานแรงงานจังหวัด  ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. กำกับ  ดูแล  ติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวงในความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดกระทรวงในเขตพื้นที่จังหวัด
  2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานยุทธศาสตร์  งานนโยบายและแผน  งานพัฒนาเป็นศูนย์สารสนเทศด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  3. ประสานดำเนินการโครงการพิเศษด้านแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัด
  4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
TOP