Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางบริหารจัดการให้กำลังแรงงาน  มีงานทำ  มีศักยภาพ  มีหลักประกัน  มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

 

พันธกิจ

  1. ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำข้อมูล(เตือนภัย)  เพื่อการกำหนดนโยบาย
  2. พัฒนายุทธศาสตร์ด้านแรงงานแบบบูรณาการ
  3. พัฒนาการให้บริการแก่แรงงาน  ทั้งในและต่างประเทศ
  4. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงาน  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
  5. ส่งเสริม  สนับสนุน  ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการบริหารจัดการด้านแรงงาน
289
TOP