Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิจำนวน  16    คน
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้ 
          1. อำเภอเมืองชัยภูมิ         (นางแพงดี  วรรณวิจิตร)จำนวน    1   คน
          2. อำเภอเกษตรสมบูรณ์    (นายเสนอ     นราพล)                                      จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอแก้งคร้อ             (นางสาวณัฐกฤตา    โกมุตมาตร)จำนวน    1   คน
          4. อำเภอคอนสวรรค์         (นายถัด   ต่อโชติ)จำนวน    1   คน
          5. อำเภอคอนสาร            (นางสาววรรณา   ชาติทหาร)จำนวน    1   คน 
          6. อำเภอจัตุรัส                (นายสมภาร   เสี่ยงบุญ)   จำนวน    1   คน
          7. อำเภอเนินสง่า             (นายสมร    เกทันเทียะ)   จำนวน    1   คน
          8. อำเภอบ้านเขว้า           (นายสากล     อามาตรี)   จำนวน    1   คน
          9. อำเภอบ้านแท่น           (นายกฤษณพล   กะริยา)   จำนวน    1   คน
         10. อำเภอบำเหน็จณรงค์   (นางประภาพร  มาบกุดเวียน)   จำนวน    1   คน
         11. อำเภอภูเขียว             (นายอนันต์   เหง้ากอก)   จำนวน    1   คน
         12. อำเภอหนองบัวแดง     (นายวิราช  คงสัมพันธ์)   จำนวน    1   คน
         13. อำเภอหนองบัวระเหว  (นางอุดม  เลิศประเสริฐ)   จำนวน    1   คน
         14. อำเภอเทพสถิต          (นายชัยยศ  เพียนพิทักษ์)   จำนวน    1   คน
         15 อำเภอภักดีชุมพล        (นางณัฐหทัย  คุณอุดม)   จำนวน    1   คน 
         16 อำเภอซับใหญ่            (นายปรีชา  เพชรประไพ)   จำนวน    1   คน
 
TOP