Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

อาสาสมัครแรงงาน

ข้อมูลอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 

แกนนำอาสาสมัครแรงงานจังหวัดชัยภูมิ จำนวน  16    คน
แยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้  
          1. อำเภอเมืองชัยภูมิ         (นางแพงดี  วรรณวิจิตร) จำนวน    1   คน
          2. อำเภอเกษตรสมบูรณ์    (นายเสนอ     นราพล)                                       จำนวน    1   คน  
          3. อำเภอแก้งคร้อ             (นางสาวณัฐกฤตา    โกมุตมาตร) จำนวน    1   คน
          4. อำเภอคอนสวรรค์         (นายถัด   ต่อโชติ) จำนวน    1   คน
          5. อำเภอคอนสาร            (นางสาววรรณา   ชาติทหาร) จำนวน    1   คน  
          6. อำเภอจัตุรัส                (นายสมภาร   เสี่ยงบุญ)    จำนวน    1   คน
          7. อำเภอเนินสง่า             (นายสมร    เกทันเทียะ)    จำนวน    1   คน
          8. อำเภอบ้านเขว้า           (นายสากล     อามาตรี)    จำนวน    1   คน
          9. อำเภอบ้านแท่น           (นายกฤษณพล   กะริยา)    จำนวน    1   คน
         10. อำเภอบำเหน็จณรงค์   (นางประภาพร  มาบกุดเวียน)    จำนวน    1   คน
         11. อำเภอภูเขียว             (นายอนันต์   เหง้ากอก)    จำนวน    1   คน
         12. อำเภอหนองบัวแดง     (นายวิราช  คงสัมพันธ์)    จำนวน    1   คน
         13. อำเภอหนองบัวระเหว  (นางอุดม  เลิศประเสริฐ)    จำนวน    1   คน
         14. อำเภอเทพสถิต          (นายชัยยศ  เพียนพิทักษ์)    จำนวน    1   คน
         15 อำเภอภักดีชุมพล        (นางณัฐหทัย  คุณอุดม)    จำนวน    1   คน  
         16 อำเภอซับใหญ่            (นายปรีชา  เพชรประไพ)    จำนวน    1   คน
 
247
TOP