Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง

pll_content_description

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565
-เวลา 10.00 – 11.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานเปิดงานในการขับเคลื่อนนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น พร้อมนี้ นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานการขับเคลื่อนนโยบายฯดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
TOP