Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การจำหน่ายพัสดุครุภัฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

pll_content_description

TOP