Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

pll_content_description

   สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ โดยนายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางจิณพากาญจน์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวรุ่งรัตน์ ธงภักดิ์ พนักงานธุรการ ส 4 ดำเนินการจัดประชุมติดตามผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ระหว่างวันที่ 22-29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอจัตุรัส อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอบ้านเขว้า อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง มีอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมการประชุม จำนวน 35 คน โดยเน้นย้ำการจัดส่ง แบบแสดงเจตจำนงเข้าร่วมกิจกรรมของสถานประกอบการ และแบบ แสดงเจตจำนงและสอบถามข้อมูลแรงงานนอกระบบ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

TOP