Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

การประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2567

pll_content_description

    เวลา 11.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนมีนาคม 2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการและตัวชี้วัด รวมทั้งรับทราบรายงานผลการตรวจสอบภายในของผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดชัยภูมิ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ และปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ อีกทั้งยังได้หารือร่วมกันในการหาแนวทาง เพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (ศปก.รง) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP