Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

กิจกรรมอาสากำจัดวัชพืช เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร /การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ครั้งที่ 109/2564 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ /และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบการดำเนินงาน และคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2562

pll_content_description

TOP