Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565
   เวลา 13.00 น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 39/2565 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
    นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางจินพากาญจน์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประชุมติดตามงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ ห้องประชุมตาดโตนชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ และอำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 18 คน
    เวลา 13.30 น.นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานเจ้าพ่อประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมฯ
    เวลา 09.30 น.นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบรามยาเสพติด
เป็นประธานในการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2565 (กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex Meeting ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมประชุมฯ ในครั้งนี้ด้วย
TOP