Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน”บ้านของใจรักสามัคคี (ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ)” ให้กับครัวเรือน นายโกศล พิขุนทด เพื่อบูรณาการความช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมาย ให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรม ณ บ้านเลขที่ 339 หมู่ที่ 3 บ้านยางเกี่ยวแฝก ตำบลวะตะแบก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

TOP