Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 15.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565 /การประชุมติดตามงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอจัตุรัส จำนวน 6 คน และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน/และโครงการ เรื่องเล่าปลุกพลัง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ video conference ด้วยโปรแกรม zoom meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565
    เวลา 15.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิเป็นประธานการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 6/2565 ประจำเดือน มิถุนายน 2565
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 โดยมี นางสาวกฤษณา มหาวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ นางสาวสุภาภรณ์ อาจวารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม รักษาการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ และนางสาววิชญา สวัสดิ์ ผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ (5 เสือ กรง.ชย.) เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Google Meet
    เวลา 09.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางจินพากาญจน์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
พร้อมด้วยเจ้าหน้าสำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประชุมติดตามงานอาสาสมัครแรงงานระดับตำบล ณ อำเภอจัตุรัส จำนวน 6 คน และอำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน
     เวลา 16.00 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมโครงการ เรื่องเล่าปลุกพลัง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบ video conference ด้วยโปรแกรม zoom meeting ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP