Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สรจ.ชัยภูมิ ประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2566

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566

เวลา 14.00 น. นายพรเทพ วัชกีกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2566 พร้อมนี้นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ นางสาวลักขณา รุ่งเรือง ผู้อำนวย การสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ นางวันวิสาข์ ศุภศรี ประกันสังคมจังหวัดชัยภูมิ นางสาวภิตินันท์ สินธุพันธ์ประทุม รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดชัยภูมิ และผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมประชุม ฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมตาดโตน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

เวลา 13.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านระบบประชุมออนไลน์ทางไกล ZOOM CLOUD MEETINGS เรื่อง แนวทางการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและการวิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแปรตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่6) พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น 3

TOP