Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สรจ.ชัยภูมิ ร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567

pll_content_description

     เวลา 10.30 น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมนี้นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ ร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมพญาแล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

     เวลา 13.30 น. นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฏหมายว่าด้วยสุขภาพจิต ระดับจังหวัด จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานการบูรณาการขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมดอกกระเจียว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

TOP