Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยภูมิขอเชิญร่วมบริจาคเงินหรือทรัพย์สินในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของบุคลากรณ์ทางการแพทย์ และสาธารณสุข

pll_content_description

TOP