Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ ๙ตำบลดงบัง อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

pll_content_description

วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕
-เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน เปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบ้านนาบัว หมู่ที่ ๙ ตำบลดงบัง อ.คอนสาร จังหวัดชัยภูมิโดย พร้อมนี้นายปัญญา ฤกษ์ใหญ่ แรงงานจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ นางจิณพากาญจน์ หินเมืองเก่า นักวิชาการแรงงานชำนาญการ นางสาวสุทธญาณ์ อาจโนนเปลือย นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ข้าราชการ พนักงานงาน ลูกจ้าง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิเข้าร่วมโครงการฯดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง
TOP