Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการออกรางวัลสลากบำรุงกาชาด ประจำปี 2562 ...

ประชาสัมพันธ์ การรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ ...

ข่าวการตลาด ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ...

ประชาสัมพันธ์รถสาธิตแผ่นดินไหวแบบเคลื่อนที่ (Mobile Earthquake Simulation Car) ...

ข่าวการตลาด ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 ...

Mol-Thailand

แรงงานชัยภูมิยุคใหม่ โปร่งใส ไร้ทุจริต ...

ข่าวการตลาด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน กันยายน 2561 ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน สิงหาคม 2561 ...

TOP