Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

  นางสาวพินยุดา แจ่มจันทร์ศรี

  แรงงานจังหวัดชัยภูมิ
  • นางสาววาสนา ศิริทองสุข

   นางสาววาสนา ศิริทองสุข

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ

   นางสาววันเพ็ญ เฉลียวชาติ

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางจิณพากาญจน์ หินเมืองเก่า

   นางจิณพากาญจน์ หินเมืองเก่า

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางวิภาณี ใจปลื้ม

   นางวิภาณี ใจปลื้ม

   จพง.การเงินและบัญชีชำนาญการ
  • นายสุเทพ กลีบชัยภูมิ

   นายสุเทพ กลีบชัยภูมิ

   พนง.ขับรถยนต์ ส.2
  • นางสาวรุ่งรัตน์ ธงภักดิ์

   นางสาวรุ่งรัตน์ ธงภักดิ์

   พนง.ธุรการ ส.4
  • นางสาวสุนันทา ปราสาททอง

   นางสาวสุนันทา ปราสาททอง

   จนท.ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงาน
  • นายกิตติ มีสิทธิ์

   นายกิตติ มีสิทธิ์

   จนท.วิเคราะห์และประเมินผลเบื้องต้น
  • นายจีระศักดิ์ กิ่งสีเสียด

   นายจีระศักดิ์ กิ่งสีเสียด

   พนักงานราชการเฉพาะกิจ
  • นายศุภเชษฐ์ ปริวงษ์

   นายศุภเชษฐ์ ปริวงษ์

   พนักงานราชการเฉพาะกิจ
  • นางสาวธัญญพัทธ์ ดิเรกโภค

   นางสาวธัญญพัทธ์ ดิเรกโภค

   พนักงานราชการเฉพาะกิจ
  • นางสาววนิดา พิเศษฤทธิ์

   นางสาววนิดา พิเศษฤทธิ์

   พนักงานราชการเฉพาะกิจ
  • นางสาวสุพัตรา คำย่อย

   นางสาวสุพัตรา คำย่อย

   พนักงานราชการเฉพาะกิจ
  • นางสาวศตพร วงษ์วิโรจน์

   นางสาวศตพร วงษ์วิโรจน์

   พนักงานราชการเฉพาะกิจ
TOP