Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

Infographic

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนตุลาคม 2566 ...

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2566

รายงานสถานการณ์ด้านแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนกันยายน 2566 ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564(2)(ตุลาคม – ธันวาคม)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564(2)(ตุลาคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564(ตุลาคม – ธันวาคม)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 4 ปี 2564(ตุลาคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(2)(กรกฎาคม – กันยายน)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(2)(กรกฎาคม – กันยายน) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(1)(กรกฎาคม – กันยายน)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(1)(กรกฎาคม – กันยายน) ...

การพัมนาศักยภาพแรงงาน (เมษายน-มิถุนายน)

การพัมนาศักยภาพแรงงาน (เมษายน-มิถุนายน) ...

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน)

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน) ...

แรงงานไทยในต่างประเทศ(เมษายน-มิถุนายน)

แรงงานไทยในต่างประเทศ(เมษายน-มิถุนายน) ...

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน)

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน) ...

แรงงานไทยในต่างประเทศ(มกราคม – มีนาคม)

แรงงานไทยในต่างประเทศ(มกราคม – มีนาคม) ...

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(มกราคม – มีนาคม)

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(มกราคม – มีนาคม) ...

TOP