Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

Infographic

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(2)(กรกฎาคม – กันยายน)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(2)(กรกฎาคม – กันยายน) ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(1)(กรกฎาคม – กันยายน)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 3/2564(1)(กรกฎาคม – กันยายน) ...

การพัมนาศักยภาพแรงงาน (เมษายน-มิถุนายน)

การพัมนาศักยภาพแรงงาน (เมษายน-มิถุนายน) ...

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน)

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน) ...

แรงงานไทยในต่างประเทศ(เมษายน-มิถุนายน)

แรงงานไทยในต่างประเทศ(เมษายน-มิถุนายน) ...

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน)

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(เมษายน-มิถุนายน) ...

แรงงานไทยในต่างประเทศ(มกราคม – มีนาคม)

แรงงานไทยในต่างประเทศ(มกราคม – มีนาคม) ...

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(มกราคม – มีนาคม)

แรงงานต่างด้าวในจังหวัดชัยภูมิ(มกราคม – มีนาคม) ...

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ(มกราคม – มีนาคม)

ตำแหน่งงานว่างในจังหวัดชัยภูมิ(มกราคม – มีนาคม) ...

ประชากรและกำลังแรงงานจังหวัดชัยภูมิ

ประชากรและกำลังแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ...

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1/2564 (มกราคม-มีนาคม)

สถานการณ์แรงงานไตรมาส 1/2564 (มกราคม-มีนาคม) ...

TOP