Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2563 (มกราคม – มีนาคม) ...

Mol-Thailand

ถึงสำนักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2562 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 ปี 2562 (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2561 ...

ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน) ...

ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม) ...

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2560 ...

ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม) ...

ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

TOP