Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม – มีนาคม) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2559 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 ปี 2559 (ต.ค. – ธ.ค.) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2559 (เมษายน – มิถุนายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2559 (มกราคม – มีนาคม) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานรายปี 2558 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 ปี 2558 (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 ปี 2558 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2558 (เมษายน – มิถุนายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2558 (มกราคม – มีนาคม) ...

TOP