Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

ไตรมาส 4 ปี 2561 (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

ไตรมาส 3 ปี 2561 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

ไตรมาส 2 ปี 2561 (เมษายน-มิถุนายน) ...

ไตรมาส 1 ปี 2561 (มกราคม – มีนาคม) ...

ข้อมูลสถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2560 ...

ไตรมาส 4 ปี 2560 (ตุลาคม-ธันวาคม) ...

ไตรมาส 3 ปี 2560 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2560 (เมษายน – มิถุนายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม – มีนาคม) ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานจังหวัดชัยภูมิปี 2559 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 ปี 2559 (ต.ค. – ธ.ค.) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 ปี 2559 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

TOP