Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดชัยภูมิ

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

Mol-Thailand

รายงานสถานการณ์ราย ปี 2557 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 ปี 2557 (ตุลาคม – ธันวาคม) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 ปี 2557 (กรกฎาคม – กันยายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 2 ปี 2557 (เมษายน – มิถุนายน) ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 มกราคม – มีนาคม 2557 ...

สถานการณ์แรงงาน ปี 2556 ...

ไตรมาส 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2556 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 3 กรกฎาคม – กันยายน 2556 ...

ไตรมาส 2 เมษายน – มิถุนายน 2556 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 1 มกราคม – มีนาคม 2556 ...

Mol-Thailand

สถานการณ์แรงงานรายปี 2555 ...

Mol-Thailand

ไตรมาส 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2555) ...

TOP